LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Studia podyplomowe - Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
Program studiów
środa, 28 czerwca 2023 16:39

Program studiów podyplomowych "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.


Program studiów podyplomowych:

SEMESTR I

Budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji (kod przedmiotu: BTWA)

 • Wprowadzenie do języka Java, kompilacja i uruchamianie aplikacji Java
 • Obsługa i wsparcie zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE), Maven, biblioteki JAR
 • System wersjonowania GIT
 • Programowanie sterowane testami, klasy i zbiory testów, typy asercji
 • Środowisko uruchomieniowe, logi, JMX
 • Diagnostyka i profilowanie

Język i standardowa platforma Java (kod przedmiotu: JSPJ)

 • Jednostki leksykalne języka Java
 • Charakterystyka i zastosowanie prostych typów danych
 • Tablice, napisy, operatory arytmetyczne i logiczne, rzutowania
 • Instrukcje sterujące (instrukcje warunkowe, pętle)
 • Metody, parametry i argumenty, stos i sterta, wywołania rekurencyjne
 • Reprezentacja czasu, formatowanie wydruków, lokalizacja, wersje językowe
 • Błędy, wyjątki, asercje
 • Wątki i współbieżność

Programowanie zorientowane obiektowo (kod przedmiotu: PZO)

 • Klasa i jej obiekty. Konstruktor obiektu. Obiekty this i super. Obiekty i adresy (wartość null). Konwencja nazw klas i obiektów. Metoda finalize(). Klasy predefiniowane typów prostych. Metody i pola statyczne i finalne.
 • Dziedziczenie wraz z hierarchią klas java.lang.Object. Konstruktory, przesłanianie. Zarządzanie pamięcią (garbage collector).
 • Modyfikatory dostępu, adnotacje.
 • Metody i klasy abstrakcyjne. Polimorfizm i interfejsy.
 • Standardowe interfejsy: Comparable, Clonable, Serializable.
 • Klasy anonimowe i klasy wewnętrzne. Programowanie refleksywne. Wyrażenia lambda.
 • Standardowe kolekcje List, Set, Map. Metody equals() i hashCode(). Kolekcje generyczne. Typy predefiniowane dla typów prostych (java.lang) i operacje matematyczne na liczbach (java.math).

Architektury i wzorce (kod przedmiotu: AW)

 • Zakres zastosowania oraz cechy poszczególnych wzorców projektowych z kanonicznego katalogu wzorców projektowych.
 • Konstrukcyjne, strukturalne i czynnościowe wzorce projektowe.
 • Notacja UML, przedstawienie i analiza podstawowych diagramów UML.
 • Stosowanie wybranych wzorców projektowych w kodzie źródłowym.
 • Techniki refaktoringu (zwinne przekształcanie kodu).

SEMESTR II

Budowa aplikacji sieciowych (kod przedmiotu: BAS)

 • Kontener serwletów.
 • Konteksty żądania, sesji, aplikacji.
 • Wzorzec projektowy MVC i jego realizacje w technologiach Java EE – Java Server Pages, Java Server Faces.
 • Kontener Enterprise Java Beans.
 • Komponenty sesyjne: stanowe, bezstanowe, singleton.
 • Definiowanie i wstrzykiwanie zależności (dependency injection).
 • Metody dostępu do komponentów EJB.
 • Aplikacja JSF jako klient aplikacji EJB, integracja sesji w obu kontenerach.
 • Kontrola dostępu do komponentów aplikacji.

Wielodostępne systemy informatyczne (kod przedmiotu: WSI)

 • Wprowadzenie do XML, modele i sposoby przetwarzania XML, m.in. DOM, SAX, JAXB, JAXP.
 • Mechanizmy umożliwiające wykorzystanie relacyjnej bazy danych w aplikacjach stworzonych w języku programowania Java, techniki mapowania obiektowo relacyjnego ORM.
 • Zastosowanie mechanizmów zapewniających spójność danych przechowywanych w bazach relacyjnych, przetwarzanie transakcji, znaczenie sagi w złożonych systemach informatycznych.
 • Aplikacje oparte na architekturze REST.

Seminarium projektowe (kod przedmiotu: SP)

 • W ramach przedmiotu uczestnik prezentuje pracę/projekt końcowy na kolejnych etapach jego tworzenia oraz poddaje go pod krytyczną dyskusję.
Praca końcowa (kod przedmiotu: PK)
 • Wykonanie pracy końcowej, której temat jest ściśle związany z programem studiów podyplomowych i której celem jest rozwiązanie ustalonego z prowadzącym problemu programistycznego, wymagającego utworzenia prostego programu w języku programowania Java na platformie Java/Jakarta EE. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.
Poprawiony: środa, 28 czerwca 2023 16:39