Program studiów
czwartek, 20 czerwca 2019 13:02

Program studiów podyplomowych "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.


Program studiów podyplomowych:

SEMESTR I

Podstawy programowania w języku Java (kod przedmiotu: PPJ)

 • Jednostki leksykalne języka Java.
 • Charakterystyka i zastosowanie prostych typów danych.
 • Tablice.
 • Operatory arytmetyczne i logiczne.
 • Rzutowania.
 • Instrukcje sterujące (instrukcje warunkowe, pętle).
 • Metody, parametry i argumenty, wywołania rekurencyjne.
 • Standardowe biblioteki platformy Java: obsługa i formatowanie napisów, obsługa daty i czasu, operacje matematyczne, operacje wejścia/wyjścia, lokalizacje i wersje językowe.

Platformy programistyczne (kod przedmiotu: PPR)

 • Kompilacja, budowa i uruchamianie aplikacji Java
 • Obsługa i wsparcie zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) oraz Maven.
 • Dokumentowanie kodu i tworzenie raportów projektowych.
 • Budowa własnych i wykorzystanie istniejących bibliotek - archiwa jar.
 • Programowanie sterowane testami, klasy i zbiory testów, typy asercji.
 • Efektywne programowanie w języku Java, zarządzanie i wersjonowanie kodu.
 • Refaktoryzacja kodu.
 • Logowanie zdarzeń, wersjonowanie kodu.

Programowanie obiektowe w języku Java (kod przedmiotu: POJ)

 • Klasa i jej obiekty. Konstruktor obiektu. Obiekty this i super. Obiekty i adresy (wartość null). Konwencja nazw klas i obiektów. Metoda finalize(). Klasy predefiniowane typów prostych. Metody i pola statyczne i finalne.
 • Dziedziczenie wraz z hierarchią klas java.lang.Object. Konstruktory, przesłanianie. Zarządzanie pamięcią (garbage collector).
 • Modyfikatory dostępu, adnotacje.
 • Metody i klasy abstrakcyjne. Polimorfizm i interfejsy.
 • Standardowe interfejsy: Comparable, Clonable, Serializable.
 • Klasy anonimowe i klasy wewnętrzne. Reflekcje (metadane).
 • Standardowe kolekcje List, Set, Map. Metody equals() i hashCode(). Kolekcje generyczne. Typy predefiniowane dla typów prostych (java.lang) i operacje matematyczne na liczbach (java.math).

SEMESTR II

Wzorce projektowe (kod przedmiotu: WZP)

 • Zakres zastosowania oraz cechy poszczególnych wzorców projektowych z kanonicznego katalogu wzorców projektowych.
 • Konstrukcyjne, strukturalne i czynnościowe wzorce projektowe.
 • Notacja UML, przedstawienie i analiza podstawowych diagramów UML.
 • Stosowanie wybranych wzorców projektowych w kodzie źródłowym.
 • Techniki refaktoringu (zwinne przekształcanie kodu).

Programowanie w architekturze kontener-komponent (kod przedmiotu: PKK)

 • Kontener serwletów.
 • Konteksty żądania, sesji, aplikacji.
 • Wzorzec projektowy MVC i jego realizacje w technologiach Java EE – Java Server Pages, Java Server Faces.
 • Kontener Enterprise Java Beans.
 • Komponenty sesyjne: stanowe, bezstanowe, singleton.
 • Definiowanie i wstrzykiwanie zależności (dependency injection).
 • Metody dostępu do komponentów EJB.
 • Aplikacja JSF jako klient aplikacji EJB, integracja sesji w obu kontenerach.
 • Kontrola dostępu do komponentów aplikacji.

Biznesowe systemy informatyczne (kod przedmiotu: BSI)

 • Wprowadzenie do XML, modele i sposoby przetwarzania XML, m.in. DOM, SAX, JAXB, JAXP.
 • Mechanizmy umożliwiające wykorzystanie relacyjnej bazy danych w aplikacjach stworzonych w języku programowania Java, techniki mapowania obiektowo relacyjnego ORM.
 • Zastosowanie mechanizmów zapewniających spójność danych przechowywanych w bazach relacyjnych, przetwarzanie transakcji, znaczenie sagi w złożonych systemach informatycznych.
 • Technologie integracji JBI, SOA, ESB systemów informatycznych bazujących na udostępnianych usługach sieciowych (Web services).
 • Przedstawienie cech procesów biznesowych zapisanych w języku BPEL.

Seminarium projektowe (kod przedmiotu: SEM)

 • Prezentacja projektu, którego celem jest rozwiązanie ustalonego z prowadzącym problemu programistycznego, wymagającego utworzenia prostego programu w języku programowania Java na platformie Java EE. Projekty mogą być realizowane zespołowo.
Praca końcowa
 • Wykonanie pracy końcowej, której temat jest ściśle związany z tematyką studiów podyplomowych.
Poprawiony: czwartek, 20 czerwca 2019 13:02